Ung & Dum

Alt" Text: Ung och dum."

Ung&Dum – Förändra synen på barn och unga var ett projekt som Sveriges elevråd – SVEA drev tillsammans med Rädda Barnens Ungdomsförbund och Centrum mot Rasism med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Projektet hade tre syften.

  1. Vi jobbade för ett antirasistiskt Sverige.
  2. Vi jobbade med att förändra vuxenvärldens nedvärderande syn på barn och ungas engagemang och kompetens.
  3. Vi jobbade med att förändra synen på barn och unga, från passiva mottagare av politik till jämlika aktörer med reell makt.

Framförallt jobbade vi för att förändra de vuxnas inställning till barn och unga, och lyfta fram ungas engagemang och kunskap. Under projektets gång höll vi olika utbildningar i skolor runt om i landet, både för elever och lärare. På våra utbildningar pratade vi om hur ålder hänger ihop med makt och visade även på hur rasistiska strukturer inte är förenligt med demokrati och alla människors lika värde. Vi pratade med politiker och granskade på vilka villkor barn och unga får vara med och bestämma inom politiken. Vi jobbade även för att vi motarbeta de rasistiska tendenserna inom politiken.

Ung&Dums teoretiska grund

Ung&Dum är ett projekt som tar politisk ställning samtidigt som vi är partipolitiskt obundna. Projektets värdegrund bygger på övertygelsen att alla människor har lika värde och att barn har särskilda rättigheter. Projektet tar avstamp i FN:s konvention om barnets rättigheter och allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. För att förklara våra tre teoretiska grunder har vi gjort tre filmer.

Vithetsnormen

Ålder som maktordning

Engagemang som värderas

Rapporter

Barn och ungas politiska villkor tar avstamp i FN:s konvention om barnets rättigheter och granskar de barn- och ungdomspolitiska regeringsskrivelserna från 2000-talet. Vi vill synliggöra bilden av barn och unga och visa under vilka villkor barn och unga får vistas i politiska forum. Idag finns ett stort motstånd mot att se ålder som en egen maktordning, inte minst inom politiken. Utifrån detta försöker vi nysta i varför en så uppenbar maktskillnad, som den mellan barn/unga och vuxna, osynliggörs. Genom vår granskning har vi identifierat hur åldersmaktordningen tas i utryck. I dag vet vi för mycket om dess komponenter och dess strategiska utformande, men framförallt vet vi för mycket om åldersmaktordningens konsekvenser för barn och unga för att fortsätta blunda för den. Läs, njut och utmanas kring vår tids mest legitima maktordning – ålder.

LADDA NER DEN HÄR>>

Politiska konstruktioner av svenskhet är en fortsättning av den granskning som vi gjort av de barn- och ungdomspolitiska regeringsskrivelserna från 2000-talet. Rapporten behandlar hur etnicitet lyfts fram som betydelsefull variabel i regeringsskrivelserna. Den visar på hur rasistiska strukturer kommer till uttryck i till exempel beskrivningar av barn och unga samt deras föräldrar.

LADDA NED DEN HÄR>>

Utvärdering av Ung&Dums inflytandedialog beskriver arbetet som bedrevs i Leksands och Umeås kommun med att utveckla barn och ungas inflytande utifrån ett åldersmaktsperspektiv. Arbetet hade fyra delmål

  1. De barn och unga som varit med och jobbat i processen ser sig själva som politiska aktörer och har ett politiskt självförtroende i större grad än innan.
  2. Kommunpolitiker med anknytning till unga och inflytande i de två kommunerna känner till åldersmaktsperspektivet på inflytande.
  3. Tjänstemän, med anknytning till unga och inflytande i de två kommunerna, har nya verktyg och inspiration från vårt exempel på inflytande ur ett åldersmaktsperspektiv.
  4. Det finns alternativa inflytandeformer, anpassade efter kommunens och barn och ungas egna behov, som kan leva vidare i kommunerna efter projektets slut.

LADDA NED DEN HÄR>>

Podcast

Inom ramen för projektets arbete kring dialog med politiker bjöd vi in partipolitiskt obundna opinionsbildare som ofta syns i bloggsfären, på sociala forum och i annan media för att ge sin syn på de tre teoretiska benen i projektet Ung&Dum.

LADDA NED DE TRE AVSNITTEN HÄR>>

Ickefråganfilmen

Som en del av projektets påverkansarbete togs en film om som belyser åldersmaktordningen och hur diskrimineringen mot barn och unga osynliggörs
[fullscreenvideo videourl=”https://www.youtube.com/watch?v=MdZ_dChhxSU”]