Pressmeddelande 22 oktober 2018

NU STARTAR BACKA – REKORDSTORT INITIATIV MOT SEXUELLA KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Den 22 oktober sjösätts Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar. Bakom
initiativet står Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd – SVEA, Sveriges
Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare. Initiativet inleds med starten på en
utbildningsturné som kommer resa genom hela Sverige.

Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar inleds med en nationell utbildningsturné,
där elever, skolledare och annan skolpersonal från flera hundra skolor möts på cirka 30 orter runt
om i Sverige, kommer få utbildning och verktyg för att bättre kunna motverka och hantera sexuella
kränkningar som sker i skolan. Deltagarna kommer också få stöd i att utveckla konkreta
handlingsplaner för att säkra en trygg skolmiljö i framtiden.

— I dag är jag stolt och förhoppningsfull. Genom detta unika samarbete mellan
skolledarorganisationer och elevorganisationer skapar vi förutsättningar för dialog och
gemensamma lösningar. Utbildningsturnén som vi inleder med är startskottet för något mycket
större, en svensk skola där trygghet präglar hela skoltiden så att alla som vistas där kan fokusera på
det som verkligen är viktigt, nämligen utbildning, kunskap och utveckling, säger Lina Hultqvist,
ordförande för Sveriges Elevkårer, som är talesperson för Backa.

Backa är finansierat av Utbildningsdepartementet och Skolverket som en del i de insatser i skolan
efter #metoo som regeringen tillkännagav den 28 juni 2018. Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö
för eleverna genom kompetenshöjande insatser och stärka det förebyggande arbetet mot sexuella
kränkningar i skolan.

— Det är tydligt att det behövs mer kunskap och bättre dialog mellan vuxna och unga i skolan. Trots
en fungerande lagstiftning förekommer det allt för ofta att elever blir kränkta av andra elever och av
lärare i sin skolmiljö. Med utbildningssatsningen kommer Backa på ett konstruktivt och
samarbetsorienterat sätt förse skolor med verktyg och konkret kunskap för att komma åt ett problem
vars förskräckande omfattning #metoo-rörelsen ringade in under hösten 2017, genom
upprop som #tystiklassen och #räckupphanden”, säger Lina Hultqvist.

Utöver utbildningsturnén består initiativet också av digitala utbildningsinsatser, opinionsbildning
och kunskapsspridning, och pågå till och med den 31 juni 2019. Utbildningsturnéns första stopp är i
Uppsala den 22 oktober, och utbildningarna genomförs tillsammans med jämlikhetstiftelsen Make
Equal.

För mer information, vänligen kontakta:
Theres Sysimetsä, projektledare Backa
Mejl: jagbackar@backa.org
Telefon: 070-965 55 38

Backas turnéstopp
Uppsala 22 okt Borås 13 nov Helsingborg 27 nov

Kiruna 23 okt Östersund 13 nov Karlstad 27 nov

Eskilstuna 24 okt Jönköping 14 nov Lund 28 nov

Luleå 25 okt Sundsvall 14 nov Örebro 28 nov

Norrköping 26 okt Falun 20 nov Västerås 29 nov

Göteborg, norra 6 nov Karlskrona 20 nov Stockholm, norra 3 dec

Skellefteå 6 nov Gävle 21 nov Malmö 4 dec

Göteborg, södra 7 nov Kalmar 21 nov Stockholm, västra 5 dec

Umeå 7 nov Växjö 22 nov Malmö, södra 5 dec

Göteborg centrum 8 nov Stockholm, södra 23 nov Stockholm, östra 6 dec

FAKTA: SKOLAN OCH SEXUELLA KRÄNKNINGAR
Sexuella kränkningar och trakasserier är ett svårdefinierat begrepp, där den individuella upplevelsen
om vad som är okej avgör var gränsen går. Backa har i en undersökning genomförd av Novus bett
1000 ungdomar på högstadiet och gymnasiet själva beskriva vad en sexuell kränkning är och fick
svar som ”När någon kallar en person hora, eller säger att någon klär sig som en hora”, ”…sexuella
trakasserier är när man tar på någon på ett obekvämt men inte smärtsamt sätt, till exempel tafsning.”
och ”…när man trycker ner någon annan på grund av hens sexualitet.”.

Begreppet kan alltså innefatta allt från catcalling till våldtäktsförsök. Oavsett var på skalan
handlingarna befinner sig är det oacceptabelt att skolelever råkar ut för sexuella kränkningar i sin
vardag.

Ordet trakasserier
Ordet trakasserier anspelar på handlingar och beteenden som kränker en person och dennas
värdighet, och om kränkningarna är sexuella kallas de därför för sexuella trakasserier.
Ur Svenska Akademiens ordbok:
“Trakasserier: (på ett upprepat l. i tiden utdraget sätt) medvetet utsätta (ngn) för obehag l.
kränkande behandling, förfölja l. ansätta l. plåga.”

Om sexuella trakasserier
Diskrimineringslagen beskriver sexuella trakasserier som ”[…]ett uppträdande av sexuell natur som
kränker någons värdighet.” Det kan alltså handla om blickar, ovälkomna gester och inviter eller
glåpord. Sexuella trakasserier är en väldigt bred typ av diskriminering och behöver alltså inte bara
fysiska övergrepp.

Om sexuellt ofredande
I brottsbalken beskrivs sexuellt ofredande som att “genom ord eller handlande ofredar en person på
ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.” Detta kan till exempel handla om
tafsande eller blottande, och kan leda till böter eller fängelse i upp till två år.

Vems ansvar är det att följa upp sexuella kränkningar i skolan?
I Skollagen finns regler för hur skolor ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.
lärare och all övrig personal måste anmäla till rektorn om de får kännedom om att en elev upplever
sig blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan. Rektorn måste i sin tur anmäla till sin huvudman,
vilket i regel är kommunen eller styrelsen som är ansvarig för skolverksamheten. För anmälningar av
sexuella trakasserier krävs inga bevis. De verksamhetsansvariga har ansvar för att snabbt utreda
anmälan och bedöma vilka åtgärder som ska vidtas.

METOO-RÖRELSEN
#Metoo tog fart genom den tweet som skådespelaren Alyssa Milano publicerade den 15 oktober 2017.
Hon uppmanade kvinnor att svara #metoo om man själv någon gång blivit utsatt för sexuella
trakasserier. #Metoo har kommit att bli en av världens största sociala medie-kampanj och har fått
enormt genomslag, främst i USA och i Sverige. Kampanjen har uppmärksammat tusentals övergrepp
och lett till att många personer på maktpositioner fått lämna sina positioner och arbeten. Vissa fall
har lett till fängelse för våldtäkt.

#TYSTIKLASSEN
#Tystiklassen skapades i svallvågorna efter #metoo under hösten 2017. Till skillnad från #metoo var
alla hashtagens vittnesmål undertecknade barn och ungdomar som inte kommit ut i arbetslivet, och
speglar de sexuella trakasserier och övergrepp de utsatts för på skoltid. Målet var att visa hur
normaliserat sexuella kränkningar är i skolan.

#RÄCKUPPHANDEN
#Räckupphanden lanserades den 15 november 2017 och syftade till att belysa sexuella kränkningar
och trakasserier under gymnasietiden. Vittnesmål efter vittnesmål strömmade in under hashtagen,
och efter en kort tid hade #räckupphanden över 8000 undertecknare. I en stor och uppmärksammad
artikel i Svenska Dagbladet publicerades ett stort antal vittnesmål.

Om Backa
Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar är ett initiativ som organiseras
av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd – SVEA, Sveriges Skolledarförbund och
Lärarförbundet Skolledare. Backa är en kunskapsplattform med syfte att skapa och samla engagemang,
sprida kunskap, förmedla verktyg och främja samverkan mellan intressenter. Backa finansieras av
Skolverket och pågår mellan oktober 2018 och juni 2019. Läs mer på www.backa.org.