De skolpolitiska fokusfrågorna väljs utifrån vad Sveriges elever ser att skolpolitiken behöver fokusera på. Fokusfrågorna väljs på Elevrådskongressen och vi arbetar med dem både på den nationella och den lokala skolpolitiska arenan.


Elever​ ​måste​ ​må​ ​bra​ ​för​ ​att​ ​lyckas! 2018-2019

Studier visar att antalet elever som känner sig stressade över sitt skolarbete har dubblerats sedan 1997. Psykisk ohälsa är dubbelt så vanligt bland tonåringar som uppger att de är stressade av sitt skolarbete, jämfört med tonåringar som uppger att de inte är det. Brister i kommunikationen mellan olika parter i skolan och en ostrukturerad arbetsplan är faktorer som bidrar till stress. För att bryta trenden krävs förebyggande arbete både genom att psykiska hälsokontroller kompletterar de fysiska hälsokontrollerna som genomförs regelbundet i skolan, och genom ett hälsofrämjande kulturarbete. Elever måste må bra för att lyckas i skolan.

Tilltro till betygssystemet sätter kunskap i fokus! 2019-2020

Tilltro till betygssystemet sätter kunskap i fokus! Skolans främsta fokus måste ligga i att förmedla kunskap, men både elever och lärare måste också ha en samsyn och känna trygghet i bedömningen av vad eleven lärt sig. Med dagens otydliga kunskapskrav är tolkningsutrymmet många gånger för stort och betygssystemet i sig brister systematiskt. För att säkerställa lika möjligheter till rättvisa betyg kräver vi på kort sikt att både lärare och elever involveras i en revidering av kunskapskraven. På längre sikt ser vi dock vikten av att elevperspektivet reellt inkluderas i betygsutredningen 2018 och i implementeringen av utredningsresultatet, för att säkerhetsställa en rättvis och rättssäker bedömning. För att sätta kunskapen i fokus krävs ett tryggt och tydligt betygssystem!