Förtroendevalda

Under varje elevrådskongress tillsätts ett antal förtroendevalda till olika uppdrag inom Sveriges elevråd – SVEA. Det är medlemmarna som röstar på de som kandiderat till posterna.

De förtroendevaldas uppgift är att på olika sätt driva och förvalta Sveriges elevråd – SVEA. Att ha ett förtroendeuppdrag kräver stort ansvar och mycket arbete, men det är också roliga och intressanta uppdrag. Att ha ett förtroendeuppdrag är även en mycket bra erfarenhet.

Uppdragen är reglerade via stadgarna vilket gör att uppdragsbeskrivningarna är viktiga att följa. Elevrådskongressen har möjlighet att ändra uppdragsbeskrivningarna. Vill du ändra något? Skicka då in en motion! Läs mer om hur du gör här.

Uppdragsbeskrivningarna för förtroendeuppdragen 2016 lyder:


FörbundsstyrelsenIMG_3158

Förbundsstyrelsen är Sveriges elevråd – SVEAs högst beslutande organ då Elevrådskongressen inte är samlad. Förbundsstyrelsens funktion är att strategiskt och taktiskt leda organisationen genom direktiv, mål och beslut. Förbundsstyrelsen har ansvar över den ekonomiska förvaltningen, verksamheten och organisationsutveckling. Förbundsstyrelsen ska bestå av sju eller nio ledamöter, varav en förbundsordförande och en vice förbundsordförande. Förbundsstyrelse väljs av Elevrådskongressen.

Förbundsstyrelsen ska varje verksamhetsår ha minst sex möten. Förbundsstyrelsemöten är besluts-mässigt om samtliga förtroendevalda erhållit en kallelse senast tre veckor innan samt dagordning senast en vecka innan mötets inledande. För att mötet ska vara beslutsmässigt krävs även att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Protokollen ska vara tillgängliga för samtliga förtroendevalda och medlemmar senast tre veckor efter mötets avslutande. Förbundsstyrelsen ska tillsätta ett arbetsutskott och anta en arbetsordning för denna. Förbundsstyrelsen ska varje år anta en delegationsordning som förklarar mandat, beslutsordning, funktioner och ansvar för Sveriges elevråd – SVEA som helhet. Revisorer innehar närvaro- och yttranderätt på förbundsstyrelsemöten. Valberedningen har närvarorätt. Övriga kan tilldelas närvaro- och yttranderätt av förbundsstyrelsen. Vid lika röstetal i förbundsstyrelsen innehar förbundsordföranden utslagsröst.


Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorernas uppgift är att avlämna en revisionsberättelse till Elevrådskongressen och i denna tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. De ska granska verksamheten utifrån styrdokumenten samt avlägga en delårsrevision tillb förbundsstyrelsen. Verksamhetsevisorerna ska bestå av tre personer som i sin tur utser en sammankallande samt antar en arbetsordning som ska göras tillgänglig för medlemmarna senast 16 veckor efter Elevrådskongressens avslutande. Verksamhetsrevisorer väljs av Elevrådskongressen.


Valberedningen

Valberedningens uppgift är att lägga ett förslag till beslut för val av: antal ledamöter i förbunds-styrelsen, förbundsordförande, vice förbundsordförande, ledamöter samt revisorer och mötespresidium för Elevrådskongressen. Valberedningen ska sprida information om vad uppdragen innebär och dessa uppdrags ansvar till kandidater och medlemmar, samt inspirera, stödja och intervjua kandidater. Valberedningen ska bestå av tre personer som i sin tur utser en sammankallande samt antar en arbetsordning som ska göras tillgänglig för medlemmarna senast 16 veckor efter Elevrådskongressens avslutande. Valberedningen sätter i samråd med förbundsstyrelsen ett nomineringsstopp som ska delges samtliga berörda senast tolv veckor före Elevrådskongressen. Valberedningen ska även lägga ett förslag till arvodering av förbundsstyrelsens presidium. Valberedning väljs av Elevrådskongressen.

 


Vill du kandidera? Kontakta då valberedning@svea.org innan den 25:e september.

På plats under Elevrådskongressen kommer du även ha möjlighet att kandidera till valberedningen.