Sveriges elevråd – SVEA tror att eleverna själva är de som bäst vet hur det är att gå i skolan. Det behövs struktur och mer kunskap kring hur elever med erfarenhet av att gå i gymnasiesärskolan kan organisera sig i demokratiska forum! Ett starkt elevråd ger elever och vuxna en given plats att prata om hur skolan fungerar och tillsammans förbättra den.

 

Under 2017 arbetade vi med projektet “Drömskolan”, ett projekt som riktade sig mot gymnasiesärskolan. Det innebar att vi ville se över hur elevråd fungerar och om de finns i gymnasiesärskolan! Det som upptäcktes var att det ofta saknas bra och demokratiska forum för elever i särskolan att få vara med och tycka till om sin skolgång. Med den bakgrunden tog vi bland annat fram en mötesagenda, som elever och lärare ska kunna använda för att enkelt kunna följa hur ett möte går till och vilka punkter som vanligtvis ingår. Vi arrangerade även i januari 2018 ett seminarium för olika personer i skolvärlden där vi presenterade materialet. Under seminariet fick vi digitalt besök av tre representanter från Kulturcentrum i Lund och lyssnade på ett panelsamtal med representanter från riksdagen, SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) och förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA.

Seminariet var ett startskott till att lyfta frågan vidare, på flera nivåer, och vi hoppas att arbetet ska kunna fortsätta för att främja elevinflytande i alla skolformer!


Materialet

Här finns tre versioner av den mötesagenda som vi tog fram:

Mötesagenda i färg

Mötesagenda i svartvitt

Mötesagenda i annan version!

Hör gärna av er till oss ifall ni har frågor om materialet eller om projektet!